ஏப்ரல் -26ம் திகதிவரை அவசரகாலநிலை நீடிக்கப்பட்டுள்ளது.

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

பெடரல் கவுன்சில் 2020 ஏப்ரல் 26 வரை நடைமுறையில் உள்ள நடவடிக்கைகளை விரிவுபடுத்துகிறது. எல்லோரும் தொடர்ந்து பெடரல் கவுன்சிலின் பரிந்துரைகளை பின்பற்றுவது அவசியம், மேலும் ஈஸ்டர் பண்டிகையையொட்டி வீட்டிலேயே இருக்க வேண்டும். இதனால் நாம் புதிய வைரஸின் பரவலை சேர்ந்து தடுப்போம்.

Source :https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/massnahmen-des-bundes.html

Share.

Comments are closed.