ஊறி மாநிலத்தில் 65வயதிற்கு மேற்றப்பட்டோருக்கு வெளியில் செல்லத்தடை

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

ஊறி மாநிலத்தில் 65வயதிற்கு மேற்றப்பட்டோருக்கு வெளியில் செல்லத்தடை. இது இன்று (19.03.2020) 18:00 மணியிலிருந்து அமுல்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

soruce: cdt

Share.

Comments are closed.